Všeobecné obchodní podmínky

Zde naleznete všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST a všeobecné podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o.

Ke stažení ve formátu PDF:

Všeobecné obchodní podmínky – e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 16077.

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti ACTIVA (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností ACTIVA na adrese www.stockist.cz (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti ACTIVA zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.stockist.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda-li je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů.
 4. Veškeré vztahy mezi společností ACTIVA a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen„občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti ACTIVA doručena pouze prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti ACTIVA na adrese www.stockist.cz.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  a) Svoji identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon nebo e-mailovou adresu).
  b) Kód objednávaného zboží a popřípadě také jeho popis.
  c) Množství objednávaného zboží.
  d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  e) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost ACTIVA se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti ACTIVA se objednávka považuje za úplnou.
 4. Společnost ACTIVA potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou adresu.
 5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost ACTIVA povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost ACTIVA zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost ACTIVA zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Zákazník bere na vědomí, že společnost ACTIVA není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu,  pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 7. Telefonické hovory se společností ACTIVA mohou být monitorovány.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu společností ACTIVA.
 2. Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje nebo kterou by společnost ACTIVA nebyla schopna uspokojit (např. pro nedostatek příslušného zboží), nebude prostřednictvím Internetového obchodu umožněno.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.
 2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.
 3. V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.
 4. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového obchodu. V případě, že došlo ke změně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je společnost ACTIVA povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží nebo Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti ACTIVA. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 6. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.
 7. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:
  > hotově - dobírkou - při přebírání zboží; kupující hradí zboží v hotovosti řidiči dopravní společnosti DPD, poštovnímu doručovateli ČP nebo zaměstnanci společnosti ACTIVA
  > platební kartou - při přebírání zboží od doručovatele DPD nebo zaměstnance společnosti ACTIVA
  > bankovním převodem – na bankovní účet společnosti ACTIVA
  > přes platební bránu PayU
 8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V. Podmínky využití dárkového poukazu

 1. Hodnota uvedená na přední straně poukazu bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.stockist.cz nebo na prodejně Stockist.
 2. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
 3. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) částka vrácena pouze prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 4. Poukaz je platný do data uvedeného na poukazu.
 5. Poukazem lze uhradit pouze nákup v prodejně Stockist nebo v internetovém obchodě www.stockist.cz.
 6. Pro každou objednávku je možné použít pouze jeden poukaz.
 7. Nákupem poukazu vyjadřuje zákazník souhlas s podmínkami pro použití poukazu.
 8. Po použití kódu k úhradě nákupu na www.stockist.cz nebo v prodejně Stockist se poukaz stává neplatným.
 9. Nákup zboží s využitím poukazu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami obchodu Stockist.
 10. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.

VI. Podmínky dodání zboží

 1. Přijaté objednávky budou expedovány následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.
 2. Jestliže je objednané zboží skladem pouze na prodejně, je nutné k expediční lhůtě uvedené výše připočítat 1 pracovní den.
 3. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:
  A. Česká pošta Balík do ruky
  Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na místě určení na první pokus, ponechá mu upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Pokud si kupující zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět prodávajícímu.
  B. Služba DPD Private
  Společnost DPD (dále také jako „zásilková služba“) zaručuje doručení zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího. Zásilková služba kontaktuje kupujícího v den dodání telefonicky a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není-li adresát zastižen. Poté bude objednávka zrušena.
  C. Individuální doprava ACTIVA
  Společnost ACTIVA může u specifického zboží, které Česká pošta ani DPD nedoručuje, využít svou vlastní dopravu.
  D. Osobní odběr
  Osobní vyzvednutí na adrese provozoven prodávajícího dle jejich otevíracích/provozních hodin. Jakmile je zboží připraveno, kupující obdrží od prodávajícího e-mail s potvrzením, že si může zboží vyzvednout. Na vyzvednutí má kupující pět pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem po obdržení potvrzení. Pokud nebude zboží v tomto termínu vyzvednuto, neuhrazená objednávka bude zrušena. Seznam odběrných míst je zveřejněn na www.stockist.cz
 4. Společnost ACTIVA dodá zákazníkovi zboží ve lhůtě stanovené přepravcem uvedené v potvrzení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží může být přepravcem ve výjimečných případech odlišná od termínu uvedeného v potvrzení objednávky.
 5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 6. Společnost ACTIVA vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží. Každá faktura bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.

VII. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

 1. Práva a povinnosti společnosti ACTIVA a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnosti ACTIVA za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta, DPD nebo jiný přepravce) pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, e-mailem, e-shopem, atd.) má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti ACTIVA. Odstoupení od smlouvy musí zákazník adresovat na adresu kterékoli prodejny společnosti ACTIVA či na adresu elektronické pošty společnosti ACTIVA reklamace@stockist.cz. Zboží musí být společnosti ACTIVA vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy společnosti ACTIVA. Odstoupení od smlouvy je možné učinit rovněž prostřednictví internetového formuláře společnosti ACTIVA „Formulář odstoupení od smlouvy“, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti ACTIVA. V takovém případě potvrdí společnost ACTIVA zákazníkovi jeho přijetí neprodleně po jeho obdržení.
 5. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost ACTIVA před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti ACTIVA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodávce zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
  d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 6. Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceno zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.stockist.cz.
 8. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců. Je- li zákazník právnická nebo fyzická osoba nebo jiný podnikatelský subjekt a daňový doklad je vystaven na IČO (u zahr. zákazníků na DIČ) je záruční doba 12 měsíců.
 9. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi, resp. potvrzením dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 11. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti ACTIVA, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí ACTIVA záruční list i dodatečně.
 12. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.
 13. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Společnost ACTIVA spol. s.r.o., která je provozovatelem e-shopu Stockist.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce. Jedná se o následující údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Pokud zákazník udělí dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně zpracování pro potřeby profilování za účelem zjištění jeho relevantních potřeb a nabízení vhodných obchodních nabídek a benefitů, může zákazník tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení nebo odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@stockist.cz. Neposkytnutí nebo odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

IX. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem v internetovém obchodu společnosti ACTIVA provozovaném na stránkách www.stockist.cz. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v Internetovém obchodu uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností ACTIVA a zákazníkem sjednány individuálně.
 2. Písemnou dohodou mezi společností ACTIVA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Písemnou dohodou mezi společností ACTIVA a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2020.
 5. Právní vztah společnosti ACTIVA a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 6. Pokud vztah mezi společnosti ACTIVA a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 8. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO:00020869, e-mail:adr@coi.cz, internetová adresa www.coi.cz, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím.